Trang chủ»Portfolio

Web BDS Rio Land

 • Domain: riolands.vn
 • Loại hình: Website công ty bất động sản
 • Các trang:
  • Trang chủ
  • Trang danh sách dự án
  • Trang chi tiết dự án
  • Trang danh sách tin tức
  • Trang chi tiết tin tức
  • Trang danh sách sản phẩm bán
  • Trang chi tiết sản phẩm
  • Trang giới thiệu
  • Trang ký gửi
  • Trang liên hệ

Trang chủ

 • Slider
 • Section dự án
 • Section tin tức
 • Form đăng ký
 • Section nhà đất bán
Giao diện trang chủ

Trang danh sách dự án

Giao diện trang danh sách dự án

Trang chi tiết dự án

Bao gồm các section:

 • Slider
 • Giới thiệu
 • Tổng quan
 • Vị trí
 • Tiện ích
 • Điểm nổi bật
 • Phương thức thanh toán
 • Video dự án
 • Dự án liên quan
 • Tin tức liên quan

Đặc biệt, có stickey nav dự án

Giao diện trang chi tiết dự án

Trang danh sách tin tức

Giao diện trang danh sách tin tức

Trang chi tiết tin tức

Bao gồm các section:

 • Hero
 • Nội dung
 • Tin liên quan
 • Dự án liên quan
Giao diện trang chi tiết tin tức

Trang danh sách sản phẩm bán

Giao diện trang danh sách sản phẩm bán

Trang chi tiết sản phẩm

Bao gồm các section:

 • Hero
 • Nội dung
 • Dự án liên quan
 • Nhà đất liên quan
Giao diện trang chi tiết sản phẩm bán

Trang giới thiệu

Giao diện trang giới thiệu

Trang ký gửi

Giao diện trang ký gửi

Trang liên hệ

Giao diện trang liên hệ
© 2019 connected.com.vn. All rights reserved.